Izrađujemo čelične silose (rezervoare). Silosi se rade iz više segmenata:

 • nosive konstrukcije,
 • plašta (rezervoara),
 • krova za smeštaj filteraciklona
 • otvora za punjenje silosa na krovu,
 • preventivnog protiveksplozivnog oduška (ATEX Zona 20-22, drvna prašina je eksplozivna),
 • prozora za praćenje napunjenosti silosa,
 • penjalica do krova silosa,
 • ograda na krovu silosa,
 • prihvatnih elemenata za izvlakač piljevine,
 • otvora u podu silosa za ručno pražnjenje,
 • vrata za ulazak u silos,
 • zaptivnog materijala